พระราชสาส์นกษัตริย์ซาอุดีฯถึงมุสลิมทั่วโลกกษัตริย์ ซาอุดีอาระเบียทรงเรียกร้องมุสลิมทั่วโลก ให้นำจิตวิญาณแห่งเดือนเราะมะฎอนเป็นแรงบันดาลใจแข่งขันกันทำความดี ช่วยเหลือคนยากไร้

ในโอกาสเริ่มต้นการบำเพ็ญศีลเดือนเราะมะฎอน ฮ.ศ.1431 สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮฺ บินอับดุลอฺะซีซฺ และเจ้าฟ้าชายซุลฏอน บินอับดุลอฺะซีซฺ องค์มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย ได้ทรงมีพระราชสาส์นถึงมุสลิมทั่วโลกดังที่ทรงปฏิบัติมาทุกปี
พระ ราชสาส์นดังกล่าวเรียกร้องให้มุสลิมตระหนักถึงเป้าหมายอันลึกซึ้งอันเป็นจิต วิญญาณของอิสลาม ซึ่งเป็นแนวศรัทธาแห่งความรัก ความเมตตา การให้อภัย และการส่งเสริมเชิดชูคุณธรรม รวมทั้งการปฏิรูป และการสานเสวนาเพื่อความสมานฉันท์ระหว่างมนุษยชาติ
“เดือน แห่งศิริมงคลนี้สอนเราอย่างมากมาย เราต้องนำบทเรียนที่ได้รับนั้นมาไตร่ตรองเพื่อให้ตระหนักว่าควรให้ความช่วย เหลือเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาสกว่าอย่างไร คนมั่งมีควรรู้ซึ้งถึงความทุกข์ของคนยากจนอย่างไรและมุสลิมควรแข่งขันกันเอง ในการสร้างคุณความดีอย่างไร เพื่อให้เป็นที่โปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้า”
พระ ราชสาส์นเรียกร้องมุสลิมทั่วโลกให้ร่วมกันอย่างจริงจังในการสร้างอารยธรรม แห่งมนุษยชาติ และระบุถึงความพยายามของซาอุดีอาระเบียในการสนับสนุนการสานเสวนาระหว่างผู้ อยู่ในแนวศรัทธาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
“การริเริ่ม ความคิดของเราเพื่อการสานเสวนาระหว่างศาสนิกในศาสนาที่แตกต่างกันมีเป้าหมาย ที่จะสร้างสรรค์โลกอารยะ ซึ่งนำผู้คนให้เข้าใกล้ชิดกันเพื่อทำงานร่วมกันในการสถาปนาสันติภาพและความ ยุติธรรม กับส่งเสริมสวัสดิการในหมู่มวลมนุษยชาติ
สมเด็จ พระราชาธิบดีและมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียทรงเน้นในพระราชสาส์นถึงความ สำคัญของเดือนเราะมะฎอนซึ่งเป็นเดือนที่พระผู้เป็นเจ้าประทานพระพจนารถพระ บัญญัติแรกของพระคัมภีร์อัลกุรฺอานแก่ท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลฯ เป็นทางนำแก่มวลมนุษย์ และเป็นสิ่งจำแนกความแตกต่างระหว่างความดีกับความชั่ว ความถูกกับความผิด
พระ ราชสาส์นได้อ้างวจนะของท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลฯ ซึ่งสอนว่า ผู้บำเพ็ญศีลในเดือนเราะมะฎอนด้วยความศรัทธา และปรารถนาการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้า จะได้รับการอภัยโทษต่อความผิดบาปที่เคยทำมาก่อน
พร้อม กันนี้ได้ย้ำบทบาทของเราะมะฎอนในการหล่อหลอมอุปนิสัยอย่างลึกซึ้งในความ เมตตากรุณา การ ให้อภัย ความเห็นอกเห็นใจสงสารผู้ด้อยโอกาสกว่า
“เป็น เดือนที่รื้อฟื้นความสำคัญของค่านิยมอันสูงส่งที่อิสลามได้สอนเรา”. “เป็นเดือนที่ประตูสรวงสวรรค์เปิดกว้าง แต่ประตูนรกปิดสนิท”
สมเด็จ พระราชาธิบดีและมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียได้ทรงส่งพระราชสาส์นนี้ถึง ประมุขรัฐมุสลิมทั่วโลก และเชค อับดุลอฺะซีซฺ โคฌา รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและข่าวสารซาอุดีอาระเบีย ได้เชิญพระราชสาส์นนี้อ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของประเทศด้วย

0 ความคิดเห็น: