ประวัติ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี


นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

อายุ 63 ปี

สถานที่เกิด... ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

การศึกษา... สถาบันการศึกษาปอเนาะในจังหวัดสงขลาและปัตตานี

ความสามารถทางภาษา - อาหรับ, ยาวี, บาฮาซอ มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนีเซีย

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ.2530 – ปัจจุบัน)
- รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนที่ 1
- สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ประธานคณะกรรมการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ในสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
- ประธานคณะทำงานปรับปรุง ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม
- ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
- คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- คณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในอดีต

- สมาชิกวุฒิสภา (ปี พ.ศ. 2539 – 2543)
- คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ
- คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตากใบ
- ประธานชมรมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
- ประธานคณะทำงานปรับปรุงยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม
- กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
- กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์
- คณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- คณะกรรมการส่งเสริม วิทยาลัยอิสลามยะลา
การศึกษาดูงาน

- ประเทศซาอุดิอารเบีย - ประเทศอังกฤษ
- ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ - ประเทศเกาหลี
- ประเทศจอร์แดน - ประเทศฮ่องกง
- ประเทศบรูไน - ประเทศมาเลเซีย
- ประเทศอิหร่าน - ประเทศสิงคโปร์
- ประเทศอินโดนีเซีย - ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

0 ความคิดเห็น: