แก่นแท้ แห่งความสวยงาม ของสตรี


คำว่า “ซอลีฮะห์” คือ การขนานนาม ที่สวยงาม ดีที่สุดสำหรับบรรดาสตรี ซึ่งไม่ใช่ว่าสตรีทุกคนมีสิทธิได้รับขนานนามเช่นนี้ คำขนานนามนี้จะถูกมอบให้เฉพาะแก่สตรีตัวอย่างเท่านั้น นางเหล่านั้น คือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของนางต่ออัลลอฮ์ และต่อรอซูลของพระองค์ ส่วนเรื่องทางโลกนั้นนางให้ความสำคัญเป็นอันดับลอง

สตรีที่ซอลีฮะหฺ หรือสตรีที่ประเสริฐนั้น คือสตรีที่เชื่อฟังในการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ และออก ห่างจากข้อห้ามต่างๆของพระองค์ โดยไม่มีข้อแม้ สตรีที่ซอลีฮะหฺ นั้น มีความตระหนักถึงศีลธรรม และมีบทบาทที่ใหญ่หลวงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม ทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว นางทั้งหลายจึงถูกเรียกร้องให้เตรียมพร้อมตนเองด้วยหลักศรัทธาอันมั่นคง และวิชาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้อันจะยกระดับ และฐานะของนางทั้งหลาย องค์อัลลอฮ์ ได้ทรงตรัสไว้ว่า

ความว่า “อัลลอฮฺ จะทรงยก ระดับของบรรดาผู้มีศรัทธา และบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้หลายขั้น" (ซู เราะ อัลมุญาดะละฮ์ อายะฮ์ที่ 11)

โองการนี้กล่าวถึงมนุษย์ทุกคนทั้งชายและหญิงว่าบรรดาผู้มีศรัทธาและมีวิชา ความรู้นั้นจักได้ฐานันดรอันสูงส่ง ในหมู่ประชาชาติ ณ อัลลอฮ์

บทบาทของวิชาความรู้มีผลต่ออุปนิสัยและบุคลิกภาพของสตรี เนื่องจากว่าบรรดาสตรี คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมากที่สุดกับบรรดาลูกๆ ซึ่งเรียกว่าเป็นเยาวชนแห่งแสงประทีป ดังนั้นหากบรรดาสตรีมีวิชาความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้ง แน่นอนก็จะสามารถอบรมเลี้ยงดูบุตรของนาง ด้วยจริยธรรมอันสูงส่ง และสามารถที่จะชี้แนะลูก ๆ ของนางไปสู่สิ่งที่จะนำมาซึ่งผลที่ดีทั้งในโลกนี้ปัจจุบันและอนาคต นอกจากการศึกษาแล้ว บรรดาสตรียังจำเป็นต้องมีหลักศรัทธาอันมั่นคง เพราะว่าหลักศรัทธ คืออาวุธและเกราะคุ้มกันความประพฤติของนางในการเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ

ความหมายของคำว่า“เตาฮีด” คือการที่สตรี ผู้หนึ่งนั้นรู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้ จริง ภักดีและเชื่อฟังต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺ พร้อมทั้งเข้าใจถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของอัลลอฮฺ ความยิ่ง ใหญ่ของพระองค์ และ พลานุภาพของพระองค์

หลักเตาฮีด จะทำให้สตรีผู้นั้นเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ ในขณะที่ จะทำบาป เพราะนางย่อมรู้ตัวตลอดเวลาว่าอยู่ภายใต้การมองดูของอัลลอฮ์ และการควบคุมของพระองค์ และ เมื่อใดที่นางมีพร้อมทั้งความรู้และการศรัทธา เมื่อนั้นนางย่อมมีจริยธรรมที่ประเสริฐ คือ มีจริยธรรมที่ดีตามหลักการของศาสนาไม่ใช่เพียงแค่ในสายตามนุษย์เท่านั้น

อิสลามได้วัดความสวยงามจากทุกๆ ด้าน ทั้งภายในและภายนอก ภายนอกของสตรีนายหนึ่งนั้นจะงดงามเมื่อภายในร่างกายของนางมีจิตใจที่นอบน้อม และมอบหมายต่อบทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮ์และรอ ซูลของพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม สตรี ที่งดงามทางจิตใจจะน้อมรับกำหนดการของอัลลอฮฺ และรอ ซูลของพระองค์อย่างเต็มใจ ถึงแม้ว่าภายนอกของนางจะเป็นอย่างไรก็ตาม

อิสลามไม่ได้วางบรรทัดฐานของความสวยงามบนใบหน้าที่งดงามแต่ทว่าความงดงาม ที่เป็นเครื่องวัดในที่นี้คือความสะอาดบริสุทธิ์จากองค์ประกอบต่างๆกับบท บัญญัติของอัลลอฮ์

ทำไมอิสลามจึงไม่กำหนดความสวย งามบนใบหน้าและรูปร่างภายนอก?

เพราะโดยพื้นฐานแล้ว รูปร่างภายนอกทั้งหมดล้วนแต่มาจากดินทั้งสิ้น เจริญเติบโตมาจากดิน และจะกลับกลายไปเป็นดินเหมือนเดิม ดังนั้น อิสลามจึงไม่แยกแยะมนุษย์บนพื้นฐานของความผูกพันทางสายเลือด เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และอื่น ๆ แต่ทว่า อิสลามแยกแยะมนุษย์บนพื้นฐานของความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮ์ ผู้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด

จากจุดนี้ บรรดาคนที่พิการทางร่างกายสามารถเป็นคนที่งดงามที่สุดได้ หากภายในเรือนร่างที่พิการของเขาทั้งหลายนั้นมีจิตใจที่ดีงาม และสะอาดบริสุทธิ์ด้วยรัศมีแห่งพระผู้เป็นเจ้า ในขณะที่คนอื่น ๆ มีเรือนร่างงดงาม แต่มีจิตใจที่เลวทรามเขาเหล่านั้นไม่อาจถูกเรียกว่าเป็นคนสวยคนงาม และยิ่งไปกว่านั้นอัลกุรอานได้ตราหน้าเขาเหล่านั้นว่าเป็นมนุษย์ที่โสมม นี่คือสิ่งที่แปลกประหลาด ในชีวิตความเป็นจริง สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้

ดังเช่น สาวกของท่านศาสดามูฮัมหมัด ชื่อ ซะอัด อัลอัซวัด เขาเป็นคนตัวเตี้ย ผิวดำ และมีใบหน้าไม่หล่อเหลา เนื่องจากสภาพของเขาเช่นนี้ ทุกครั้งที่เสนอขอแต่งงานกับหญิงนางหนึ่งนางใด พวกนางจะปฏิเสธการสู่ขอของเขา แต่ถึงกระนั้น เขาก็หาได้ละทิ้งความพยายามที่จะหาคู่ครองไม่ ทั้งนี้เนื่องจากว่าเขาเชื่อมั่นในโองการที่ว่า

ความ ว่า “และเราได้บันดาลพวกเจ้าทั้งหลายให้เป็นคู่”ซูเราะ ฮฺอันนะบะอฺ อายะฮฺที่ 8

ในที่สุดเขาขอความช่วย เหลือจากท่านศาสดา ให้ช่วยหาคู่ครองให้แก่เขา ท่านศาสดา ตอบรับคำด้วยความยินดี เนื่อง จากว่าท่านศาสดา ไม่มองไปที่ใบหน้า แต่ท่านมองไปที่หัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธา ท่านศาสดา ได้เลือกสาวสวยให้แต่งกับซาอัด เมื่อใกล้วันแต่งงาน ท่านศาสดา ให้ซะอัดออกไปตลาด เพื่อซื้อของให้แก่ภรรยาของเขา

ในขณะที่เขากำลังต่อรองซื้อ ของอยู่นั้นเอง ทันใดนั้นผู้แทนของท่านศาสดา ก็มาหาเขา พร้อมกับกล่าวว่า “โอ้ซะอัดเอ๋ย ท่านศาสดา เรียกตัวเจ้า ศัตรูกำลังยกพลมา พวกเราจำเป็นต้องยกทัพออกทำสงครามในตอนนี้ทันที”

ซะอัดหยุดนิ่งคิดอยู่ชั่วขณะ ประดังว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่ต่างก็สำคัญพอๆกันว่า เขาสมควรร่วมทำสงคราม หรือว่าอยู่แต่งงานกับสาวสวย แต่ภายในพริบตาเขาก็ตัดสินใจว่า เขาควรทำตามคำเรียกร้องของอัลลอฮ์ และ ศาสนทูตของพระองค์

เขายกเลิกการต่อรองซื้อของนั้นจัด เตรียมสัมภาระเพื่อออกศึก พร้อมกับตรงไปพบกับท่านศาสดา หลังจากนั้นเขาก็ออกเดินทางไปทำสงคราม จนกระทั่งเขาได้รับสิ่งที่เขาใฝ่ฝัน คือ การตายชะฮีด ตายในหนทางของอัลลอฮฺ

บางคนอาจมองว่าการ กระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่แปลกประหลาดและยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นพวกเขายังไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของความสวยงามตามทัศนะของ อิสลาม อิสลามได้วางค่าความสวยงามของคนๆหนึ่งไม่ใช่ที่รูปร่างภายนอก แต่อิสลามได้เน้นความสวยงามภายใน และการตีค่าความงามภายนอกในทัศนะของอิสลามนั้น ไม่ได้เน้นที่สัดส่วนแต่เน้นทีร่างกายของเขานั้นต้องสะอาดบริสุทธิ์จากอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย และสิ่งอื่นๆ ที่ต้องห้าม

ความสวยงามของสตรีที่เสื่อมโทรมยุคปัจจุบัน ที่พวกนางต่างภาคภูมิใจเมื่อได้โชว์สัดส่วน และเรือนร่างของตัวเอง ขณะที่เต้นไปตามเสียงเพลงของมารร้ายจะมี่ความหมายอะไร ! เรือนร่างภายนอกทีถูกมองว่าสวยงามนั้นจะมีความหมายอะไร ! ในขณะที่ท้องของพวกนางนั้นเต็มไปด้วยเครื่องดื่มมึนเมาหรือสิ่งของต้องห้าม อื่นๆ ! ในสภาพร่างกายภายนอกเช่นนี้จะมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์แอบแฝงอยู่ กระนั้นหรือ?

หากศึกษาอัลกุรอานจะพบ ว่าจิตใจภายในของผู้คนประเภทนี้ กำลังร้องครวญครางอย่างเจ็บปวด จิตวิญญาณของเขากำลังประสบกับความหิวโหยทางวิญญาณเนื่องจากความอดอยากทาง ศาสนาบรรดาสตรีประเภทนี้จะยุติความทุกข์ระทมทางจิตใจของตัวเองด้วยกับยาฆ่า แมลง แขวนคอตาย คลอดก่อนแต่ง ทำแท้ง หรือทิ้งทารกข้างทาง บรรดาสตรีประเภทนี้จะสามารถอบรม เลี้ยงดูลูกๆของนางในอนาคตให้เป็นลูกที่ดีได้อย่างไร ในขณะที่ตังเองเป็นสตรีที่ชั่วช้าเลวทราม?

ความงามทางกายเพียงอย่างเดียวนั้นคงทนอยู่ได้ไม่นาน หลังจากที่ช่วงเวลาแห่งความแก่ชราได้มาเยือน มลาอิกะฮ์แห่งความตายจะตามมาเยือนเช่นกัน เพื่อดึงเอาวิญญาณที่เลวทรามออกจากเลื่อนร่างที่แก่ชรา และไร้เรี่ยวแรงนั้น และหลังจากสภาพร่างกายจะนอนแข็งทื่อ ต่อมาไม่นานก็จะมีกลิ่นเหม็นเน่าเปื่อยไป ทำไมใบหน้าอันสวยงามแต่ก่อนนี้ จึงต้องกลายเป็นอาหารอันโอชะสำหรับพวกหนอนด้วย?

ภัยพิบัติอะไรที่นางจะต้องเผชิญหน้าในการสอบสวนหลังจากการตาย ? นางจะสามารถร้องตระโกนให้โลกได้รับรู้อีกกระนั้นหรือว่า ไหนล่ะ ใบหน้าอันงดงามของฉัน ? ไหนหล่ะดวงตาอันสวยงามของฉัน ? ไหนล่ะ ผิวพรรณอันขาวผ่องของฉัน ? สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดได้อันตธานหายไป พึงรู้เถิดว่า ในวันนั้น ไม่มีสิ่งใดที่จะ ให้คุณประโยชน์ได้นอกจากความสวยงามทางจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ส่วนความสวยงามของปลอม อื่นๆจะยุติลงเพียงโลกนี้ที่นี่เท่านั้น

ชมรม นักวิชาการปทุมธานี

0 ความคิดเห็น: