การรับฟังความคิดเห็นของสตรีในการจัดการแต่งงาน
           สตรีที่ต้องการจัดการแต่งงานให้กับนางนั้น จะมีอยู่สามสภาพด้วยกัน  คือเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงาน, เป็นผู้ที่บรรลุศาสนภาวะที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงาน , หรือเป็นผู้ที่ได้ผ่านการแต่งงานมาแล้ว  และแต่ละคนนั้นก็จะมีข้อชี้ขาดเฉพาะ

1. ผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่ง งานที่มีอายุน้อย
          ไม่มีความขัดแย้งกันแต่ประการใด ระหว่างบรรดานักวิชาการว่าพ่อของงานนั้นมีสิทธิที่จัดการแต่งงานให้แก่เธอโดยที่ไม่มี การอนุญาติจากเธอ ทั้งนี้เนื่องจากว่าไม่มีการอนุญาติใดๆสำหรับเธอ  และอีกอย่างหนึ่งก็คือ
"อบูบักรอัศศิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุ  ได้จัดการแต่งงานให้กับลูกสาวของท่าน อาอีชะอ์ รอดิยัลลอฮุอันฮา ให้แก่ท่านรอซูล ซ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวาซัลลัม  ในขณะที่เธอมีอายุได้หกขวบ และให้เธอได้เข้าร่วมห้องหอกับท่านในขณะที่เธอมีอายุได้เก้าขวบ"
(บุคอรี และมุสลิม)
 อิมามเซฺากานี  ได้กล่าวไว้ใน ไนลุลเอาฏอร เล่มที่ 6 หน้าที่ 128-129 ว่า
ในหะดีษข้างต้นบ่งบอกว่าให้จัดการแต่งงานลูกสาวของตนก่อนที่ จะบรรลุศาสนภาวะได้  และเขาได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า ในหะดีษนั้นบ่งบอกถึงว่า  อนุญาติให้จัดการแต่งงานสตรีที่อายุยังน้อยให้แก่ชายที่มีอายุมากได้ ซึ่งอิมามบุคอรี ได้จัดหมวดหมู่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  โดยได้นำเอาหะดีษของอาอีชะอฺมากล่าว  และเล่าไว้ในหนังสือ  อัลฟัตหฺว่า  , มีการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องดังกล่าว”
 ท่านอิบนุกุดามะฮฺได้กล่าวไว้ในอัลมุฆนี  เล่มที่ 6 หน้า 487 ว่า.....
” นักวิชาการทุกคนที่เราได้จดจำจากพวกเขาได้เห็นพ้องต้องกันว่าการที่พ่อของตน ได้จัดการแต่งงานให้ลูกสาวของตน  ที่มีอายุน้อยนั้น มันเป็นสิ่งที่ทำได้  เมื่อเขาได้จัดการแต่งงานเธอให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบ.....
 “ และในการจัดการแต่งงานให้แก่อาอีชะฮ์  รอดิยัลลอฮุอันฮา ลูกสาวของอบูบักร  รอดิยัลลอฮุอันฮฺ ในขณะที่เธออายุได้หกขวบให้แก่ท่านรอซูล ซ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวาซัลลัมนั้น มันเป็นการโต้ตอบพวกที่ปฏิเสธการแต่งงานผู้ที่มีอายุน้อย ให้กับผู้ที่มีอายุมาก พวกเขาทำให้เกิดภาพที่เสียหายในเรื่องดังกล่าว และถือว่ามันเป็นสิ่งน่าเกลียดและอันนี้ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากความโง่เขลาของพวกเขาหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ที่บ่อนทำลาย”

2. สตรียังไม่ได้ผ่านการแต่งงาน ที่บรรลุศาสนภาวะแล้ว
           สตรียังไม่ได้ผ่านการแต่งงานที่บรรลุศาสนภาวะนั้นจะแต่งงานให้แก่นางไม่ได้ นอกจากจะต้องได้รับอนุญาติจากเธอเสียก่อนเท่านั้น และการอนุญาตของเธอนั้นคือการนิ่ง เนื่อง จากท่านนบี ซ็อลลัลลอฮูอาลัยฮิวาซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า
”และสตรีที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานนั้นจะไม่มีใครแต่งงาน ให้แก่เธอได้ นอกจากจะมีการขออนุญาติจากเธอเสียก่อน
พวกเขากล่าวว่าโอ้ท่านรอซูล  แล้วการอนุญาติของเธอเป็นอย่างไร?  ท่านกล่าวว่า คือการนิ่งของเธอ”
(บุคอรี และมุสลิม)  
ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการอนุญาตจากนางถึงแม้ว่า ผู้ที่แต่งงานให้เธอจะเป็นพ่อของเธอก็ตาม  ตามทัศนะที่ถูกต้องจากทั้งสองทัศนะของบรรดาผู้รู้
 อัลลามะฮฺอิบนุก็อยยิม ได้กล่าวไว้ในอัลฮัดยฺ เล่มที่ 5  หน้าที่ 96 
และนี่คือคำกล่าวส่วนใหญ่ของสะลัฟ  และแนวความคิดของอบูหะนีฟะฮฺและอะฮฺหมัดในรายงานหนึ่งจากท่าน และก็เป็นคำกล่าวหนึ่งที่เรานำเอามาใช้ในการปฏิบัติตามศาสนาของอัลลอฮฺ  ซึ่งเราไม่เชื่อสิ่งอื่นใดนอกเหนือมัน  และเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับข้อชี้ขาดของท่านรอซูล ซ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวาซัลลัม  ในการสั่งใช้ของท่านและการสั่งห้ามของท่าน “

3. ส่วนสตรีที่ผ่านการแต่งงานมา แล้ว
          สตรีที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ไม่มีใครมาแต่งงานให้แก่นางได้  นอกจากด้วยการอนุญาติของนางเท่านั้น และการอนุญาติของนางนั้นด้วยการพูดออกมา  ซึ่งตรงกันข้ามกับสตรีที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงาน  และการอนุญาติของนางนั้นคือ การนิ่ง
 ท่านได้กล่าวไว้ในอัลมุฆฺนี เล่มที่ 6  หน้า 493 ว่า
“ ส่วนสตรีที่ได้ผ่านการแต่งงานมาแล้วนั้น เราก็สามารถทราบว่ามีความขัดแย้งกันในหมู่นักวิชาการ  ในการอนุญาติของนาง  ในการพูดออกมาดังหะดีษของท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวาซัลลัม และอีกอย่างหนึ่ง ลิ้นนั้นมันเป็น สิ่งที่จะแสดงออกถึงสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจ  และมันเป็นสิ่งที่ถูกยึดถือ  ในทุกครั้งที่มีการขออนุญาต
 ไซฺยคุลอิสลามอิบนุไตยมียะฮฺ รอฮิมาฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ในมัจมั๊วอฺฟะตาวา   เล่มที่ 32 หน้าที่ 39-40 ว่า
“สตรีนั้นไม่สมควรแก่คนหนึ่งคนใดที่จัดการแต่งงานให้แก่ นางนอกจากด้วยการอนุญาติของนางเท่านั้น เหมือนกับที่ท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวาซัลลัม ได้กล่าวว่าหากนางไม่ชอบสิ่งดังกล่าว  ก็ไม่มีใครที่จะมาบังคับให้นางแต่งงานได้  นอกจากสตรีที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานมาก่อน ที่อายุน้อยเท่านั้น พ่อของเธอนั้นสามารถที่จะแต่งงานให้กับเธอได้  และเธอนั้นไม่มีการอนุญาติใดๆ ,
ส่วนสตรีที่บรรลุ ศาสนภาวะ ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนั้น ก็ไม่อนุญาติให้แต่งงานโดยไม่มีการอนุญาตจากนาง ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือเป็นคนอื่นก็ตาม  ด้วยการเห็นพ้องต้องกันของบรรดามุสลิม, เช่นกันสตรีที่บรรลุศาสนภาวะที่ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานมาก่อน คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อ และปู่ของนาง จะมาบังคับให้แต่งงานไม่ได้ ส่วนพ่อและปู่นั้น ก็สมควรสำหรับเขาทั้งสองที่จะขออนุญาตจากนาง”
           บรรดาผู้มีความรู้ คิดเห็นที่แตกต่างกันไปในเรื่องของการขออนุญาติว่า เป็นสิ่งที่เป็นวาญิบหรือเป็นการส่งเสริมให้กระทำ
          และที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่วาญิบ และจำเป็นต่อผู้ปกครองของสตรี ที่จะต้องมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ในเรื่องของผู้ที่เขาจะจัดการแต่งงานนางให้กับเขา  และมองดูคู่ครองของนางว่าเขามีคุณสมบัติครบหรือไม่ เพราะแท้จริงแล้วเขาแต่งงานให้นาง ก็เนื่องจากผลประโยชน์ของนาง  ไม่ใช่ผลประโยชน์ของเขาเอง
 
จากหนังสือ"คำเตือนในเรื่องกฎต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ บรรดาหญิงผู้ศรัทธา"

0 ความคิดเห็น: