"ตัวกู ของกู"


โดย อ.มุนีร มุหะหมัด

"ตัวกู ของกู" เป็น ถ้อยคำที่มีผู้หนึ่งกล่าวไว้ เพื่อเป็นการเตือนสติ อย่าให้กิเลสเข้าครอบงำความรู้สึก ถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือ การรณรงค์ให้บุคคลปล่อยวาง เพราะแม้แต่ตัวของเขาเอง เขาก็ไม่มีอำนาจครอบครองได้ และเมื่อความตายมาถึง เขาก็ไม่มีความสามารถแม้แต่จะยื้อยุดฉุดกระชากวิญญาณของเขาไว้ได้ แม้จะเพียงชั่วโมง นาที หรือวินาทีเดียวก็ไม่ได้ นับประสาอะไรกับทรัพย์สิน เงิน ทอง ลูกหลาน ที่ดิน ตึกรามบ้านช่อง อำนาจ วาสนา บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง ฯลฯ ที่ไม่มีบุคคลใดสามารถยึดไว้ได้

"ตัวกู ของกู" ถ้อย คำนี้ หากนำมาคิดใคร่ครวญก็จะมองเห็นความเป็นจริง แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้าม คนจำนวนมากยังคงลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสตัณหา ความโอชารส เคลิบเคลิ้มไปกับความสนุกสนาน กลิ่นอายของลาภยศ สรรเสริญ อำนาจบารมี ยิ่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้ คือ "ตัวกู ของกู"

ไม่ว่าความคิดนั้นจะถูกหรือผิด ชอบธรรมหรืออธรรม ยิ่งคิดว่าสมบัติที่ครอบครอง บางครั้งเป็นทรัพย์สาธารณะ หรือ ศาสนสถาน คิดว่าเป็น "ตัวกู ของกู" กู มีสิทธฺ์ที่จะทำอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะโดยชอบธรรมหรือมิชอบ ขาดการแสดงถึงจิตใจ ที่มีความโอบอ้อมอารี หรือจิตสำนึกที่ดี มีเมตตา ซึ่งผิดวิสัยของผู้ดำรงอยู่ในธรรมโดยทั่วไป ซึ่งไม่สามารถตัดกิเลสออกไปได้ แม้จะแสดงตัวว่ามีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยก็ตาม ขณะเดียวกันก็สะท้อนออกมาให้เห็นถึงการมีจิตใจที่คับแคบอยู่ในกมลสันดาน

พฤติกรรมเยี่ยงนี้ บางครั้งก็มีผลกระทบต่อวงการศึกษา อาจเป็นเพราะการมีใจอคติ หรือมีความหวาดกลัวต่อศาสนาอิสลาม จึงทำให้ผู้มีอำนาจบางคนใช้บารมีข่มขู่ ตัดสิทธิ์อย่างแล้งน้ำใจ และขาดซึ่งเมตตาธรรม

สามารถกล่าวในที่นี้ได้ว่า ถ้าหากคนเรารู้จักตัดคำว่า "ตัวกู ของกู" ออกจากจิตใจเสียบ้าง ก็จะสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น และจะทำให้สังคมในโลกนี้น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ...

มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข

0 ความคิดเห็น: